Datu apmaiņa ar rīkojumiem | Valsts ieņēmumu dienests

Ieņēmumi internetā apmaiņas kodi par naudu

ieņēmumi internetā apmaiņas kodi par naudu

Vispārīgie jautājumi 1. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai turpmāk tekstā — Komisija iesniedzamo iestādes pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Noteikumi ir saistoši Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā turpmāk tekstā — likums noteiktajā kārtībā reģistrētajām un licencētajām iestādēm.

ieņēmumi internetā apmaiņas kodi par naudu

Noteikumi izstrādāti, lai iegūtu informāciju uzraudzības funkciju veikšanai, un tiks izmantoti statistikas pārskatu sagatavošanai. Noteikumos lietotie termini: 4. Pārskatu pozīciju saturs un novērtēšana atbilst Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumamja šajos noteikumos nav noteikts citādi.

ieņēmumi internetā apmaiņas kodi par naudu

Pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro. Licencēta iestāde, izņemot maksājumu iestādi, kas sniedz vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu vai konta informācijas pakalpojumu, sagatavo šādus pārskatus: 7.

Zaudēt Naudu, Lai Nopelnītu

Licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz vienīgi maksājuma ierosināšanas pakalpojumu, sagatavo 7. Licencēta maksājumu iestāde, kas sniedz vienīgi konta informācijas pakalpojumu, sagatavo 7. Reģistrēta iestāde sagatavo 7.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums Likuma nosaukums I nodaļa 1.

Ja licencēta maksājumu iestāde nav darbojusies pilnus 12 kalendāra mēnešus, veikto maksājumu vidējo aritmētisko vērtību mēnesī nosaka no kalendārā mēneša, kad tā faktiski sākusi sniegt maksājumu pakalpojumus. Likuma Pārskatu sagatavošana Sagatavojot "Iestādes ieņēmumi internetā apmaiņas kodi par naudu pārskatu" 1. Galvojumi garantijas " norāda iestādes izsniegtos galvojumus garantijas ; Iespējamās saistības maksājumu izpildei" uzrāda visas neatsaucamās saistības pret maksājumu pakalpojumu izmantotājiem, kas iestādei ir saistošas maksājumu izpildē; Pārējās iespējamās saistības" norāda pārējās iespējamās saistības, t.

ieņēmumi internetā apmaiņas kodi par naudu

Ja "Iestādes bilances pārskata" kādā no posteņiem "Pārējie" uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no aktīvu kopsummas, iestāde sniedz Komisijai rakstveida informāciju, atklājot attiecīgās pozīcijas saturu un summas. Sagatavojot "Iestādes peļņas vai zaudējumu aprēķinu" 2.

Sagatavojot "Iestādes pašu kapitāla un tā pietiekamības aprēķinu" 3. Sagatavojot "Iestādes pārskatu par klientu līdzekļiem" 4.

EARN $71 Every 20 Minutes WATCHING VIDEOS [Make Money Online For Beginners In 2020]

Par apgrūtinātiem aktīviem atzīst tādus aktīvus, kuri tiešā vai netiešā veidā ir ieķīlāti vai uz kuriem attiecas vienošanās par jebkāda veida darījumu nodrošināšanu ar depozītu vai cita veida ķīlu; Ja maksājumu iestāde nav darbojusies pilnus 12 kalendāra mēnešus, šajā pozīcijā norāda veikto maksājumu vidējo aritmētisko vērtību no kalendārā mēneša, kad tā faktiski sākusi sniegt maksājumu pakalpojumus; Ja elektroniskās naudas iestāde nav darbojusies pilnus sešus kalendāra mēnešus, šajā pozīcijā norāda apgrozībā esošās elektroniskās naudas vidējo apmēru no elektroniskās naudas emisijas uzsākšanas dienas; Pārskatu iesniegšana Licencēta iestāde sagatavo šo noteikumu: Reģistrēta iestāde sagatavo šo noteikumu: Pārskatus sagatavo iesniegšanai atbilstoši Komisijas Ja Komisija konstatē, ka pārskats ssi stratēģijas rādītājs sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam.

Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

ieņēmumi internetā apmaiņas kodi par naudu

Noteikumi stājas spēkā Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja p. Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors G.

Romeiko Finanšu un kapitāla tirgus komisijas

ieņēmumi internetā apmaiņas kodi par naudu