Mācīšanās tiešsaistē

Iespējas novatoriskas

Saturs

  Šī paziņojuma mērķis ir veicināt kvalitatīvu un novatorisku mācību apguves un mācīšanas metožu ieviešanu, kurās tiktu izmantotas jaunās tehnoloģijas un iespējas novatoriskas saturs.

  iespējas novatoriskas

  SVARĪGĀKIE ASPEKTI Lai arī par izglītību savā valstī ir atbildīgas pašas Bitcoin naudas izņemšana dalībvalstis, ES sniedz atbalstu šādās jomās: veicina paraugprakses izmantošanu un atbalsta sadarbību starp dalībvalstīm; atbalsta informācijas apmaiņu; nodrošina ieguvumus no apjomradītiem ietaupījumiem, kā arī no informācijas apmaiņas un izmantošanas ārpus dalībvalstu teritorijas robežām; veicina digitālo tehnoloģiju un satura ieviešanu un pieejamību, nodrošinot finansiālo atbalstu, veidojot publiskā un privātā sektora partnerības un sniedzot ieteikumus.

  ES izglītība atpaliek no digitālās sabiedrības un ekonomikas attīstības, un tomēr tehnoloģijas dod iespēju palielināt efektivitāti un vienlīdzīgumu izglītībā.

  iespējas novatoriskas

  Atvērta izglītības vide — inovācijas iespējas: izglītības un apmācības iestādēm ir nepieciešams pārskatīt savas organizatoriskās stratēģijas, lai veicinātu novatorisku mācību praksi; skolotājiem būtu jābūt iespējai apgūt labas digitālās pedagoģiskās prasmes, piemēram, izmantojot prakses kopienas un saņemot atzinību par jaunu mācību metožu izmantošanu; izglītojamie iespējas novatoriskas apgūt digitālās prasmes un kompetences, kā arī, lai viņu iegūtās prasmes ir viegli sertificējamas un tiek atzītas turpmākā izglītošanās procesā vai darbā.

  Savienojamība un inovācija — partnerības attiecībā uz infrastruktūrām, jauniem izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī attiecībā uz informācijas apmaiņu un izmantojamību: dažās ES dalībvalstīs joprojām ir nepieciešams uzlabot interneta savienojuma infrastruktūru.

  Atvērti savietojamības standarti var nodrošināt apjomradītus ietaupījumus digitālo lietojumprogrammu un satura jomā, tādējādi veicinot ES digitālās iespējas novatoriskas tirgus attīstību.

  iespējas novatoriskas

  Saskaņoti centieni, lai izmantotu digitālās revolūcija iespējas: ir vajadzīga integrēta pieeja, lai sekmētu labāku izpratni par visām iespējām, t.