Tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība,

Priekšlikuma pamatojums un mērķi Šā direktīvas priekšlikuma mērķis ir izveidot atbilstīgu tiesisko regulējumu tādu tiesību kolektīvajam pārvaldījumam, kuras tiesību subjektu vārdā pārvalda mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, paredzot noteikumus, kas nodrošina visu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju labāku pārvaldību un pārredzamību, kā arī veicinot un atvieglojot muzikālo darbu autortiesību daudzteritoriālu licencēšanu, ko veic autorus pārstāvošās mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

binārā opcijas sākums kā ātri nopelnīt 3 USD

Jebkura tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība sniegšanai, kurš ietver kāda autora aizsargāta darba piemēram, dziesmas vai muzikālas kompozīcijas, vai cita aizsargāta tiesību objekta, piemēram, fonogrammas vai izpildījuma izmantošanu, ir nepieciešama attiecīgo autortiesību vai blakustiesību subjekta izsniegta licence. Šādi pakalpojumi var tikt sniegti bezsaistē, piemēram, demonstrējot filmu kinoteātrī vai atskaņojot mūziku koncertzālē, tomēr arvien vairāk tas notiek tiešsaistē.

Licence ir jāsaņem no visiem iesaistītajiem tiesību subjektiem autoriem, izpildītājiem, producentiem. Dažās nozarēs licences visbiežāk tiešā veidā izsniedz attiecīgais tiesību subjekts piemēram, filmas producentssavukārt citās nozarēs kolektīvajam tiesību pārvaldījumam ir ļoti liela nozīme, jo īpaši saistībā ar muzikālo darbu autortiesībām.

Dažu izmantošanas veidu gadījumos, piemēram, attiecībā uz izpildītāju un naftas tirdzniecības grupa producentu atlīdzības tiesībām par fonogrammu raidīšanu un publisko izpildīšanu, arī galvenokārt tiek izmantots kolektīvais pārvaldījums. Tiesību subjekti uztic savas tiesības mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, kas to vārdā pārvalda šīs tiesības.

Tās arī sniedz tiesību subjektiem un lietotājiem tādus pakalpojumus kā licenču izsniegšana lietotājiem, tiesību ieņēmumu pārvaldība, tiesību subjektiem pienākošies maksājumi un tiesību īstenošana. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām ir ļoti liela nozīme, jo īpaši tādos gadījumos, kad individuālas sarunas ar atsevišķiem darbu radītājiem nebūtu praktiskas un būtu saistītas ar nesamērīgi augstām darījumu izmaksām.

Tām ir būtiska nozīme, arī aizsargājot un veicinot kultūras izpausmju daudzveidību un sniedzot mazākajiem un mazāk populāriem repertuāriem iespēju iekļūt tirgū. Tiek uzskatīts, ka ir nepieciešama rīcība divās jomās. Pirmkārt, attiecībā uz visu nozaru kolektīvo tiesību pārvaldījumu ir nepieciešams veikt pielāgojumus attiecībā uz biedriem un lietotājiem sniegto pakalpojumu efektivitāti, precizitāti, pārredzamību un atbildību. Pārāk lēnais modernizācijas temps negatīvi ietekmē jaunu tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība pieejamību patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem, jo tas kavē inovatīvu pakalpojumu ieviešanu, īpaši tiešsaistes vidē.

Lai nodrošinātu atbilstīgu pakalpojumu sniegšanu, iekšējā tirgū izmantojot darbus vai citus tiesību objektus, ko aizsargā autortiesības un blakustiesības, kolektīvā tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība organizācijas būtu jāmudina pielāgot to darbības metodes tā, lai labumu gūtu darbu radītāji, pakalpojumu sniedzēji, patērētāji un Eiropas ekonomika kopumā.

oku variants opcijas biržā

Tā kā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas licencē tiesības valsts un ārvalstu tiesību subjektu vārdā, to darbībai ir ļoti būtiska ietekme uz šo tiesību izmantošanu visā iekšējā tirgū. Dažu šādu organizāciju darbība rada bažas attiecībā uz to pārredzamību, pārvaldību un darbībām ar tiesību ieņēmumiem, kas iekasēti tiesību subjektu vārdā.

Jo īpaši bažas ir tikušas paustas attiecībā uz dažu organizāciju atbildību pret saviem biedriem kopumā un galvenokārt — attiecībā uz to finanšu pārvaldību. Vairākām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām joprojām nākas saskarties ar problēmu, kā veiksmīgi pielāgoties realitātei un vienotā tirgus vajadzībām. Otrkārt, veidojoties tiešsaistē tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība kultūras satura vienotajam tirgum, ir tikuši pausti aicinājumi veikt izmaiņas autortiesību — īpaši muzikālo darbu autortiesību — licencēšanā, jo mūzikas tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji saskaras ar grūtībām iegūt licences apvienotam repertuāram attiecībā uz vairāku dalībvalstu teritoriju.

Lai gan vairāki faktori, tostarp pakalpojumu sniedzēju komerciālie lēmumi, veicina tiešsaistē sniegto mūzikas pakalpojumu teritoriālo tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība, nevajadzētu pārāk zemu novērtēt arī grūtības daudzteritoriālo licenču iegūšanā. Šo pakalpojumu ES tirgus sadrumstalotība savukārt ierobežo mūzikas tiešsaistes pakalpojumu pieejamību, un rezultātā autortiesību aizsargāti muzikālie darbi nav tik plaši licencēti vai to autori nesaņem pienācīgu atlīdzinājumu, kā tas būtu iespējams.

savu biznesu internetā bez ieguldījumiem kurš pāris ir labāk tirgot opcijas

Šī sadrumstalotība arī neļauj patērētājiem izmantot visas iespējas piekļūt daudzveidīgajiem mūzikas repertuāriem. Ja citās jomās kolektīvais tiesību pārvaldījums nav sagādājis nekādas problēmas, kas būtu jārisina šajā kontekstā, tad saistībā ar muzikālo darbu autortiesību kolektīvo pārvaldījumu situācija ir citāda. Lai Eiropas Savienībā veicinātu mūzikas likumīga piedāvājuma pieejamību tiešsaistē, ir svarīgi risināt šos jautājumus.

iespēju tirdzniecības tehnoloģija labākās biržas tirdzniecībai

Tāpēc šā priekšlikuma mērķis ir šāds: a uzlabot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārvaldības un pārredzamības standartus, lai tiesību subjekti varētu īstenot efektīvāku kontroli pār tām, un palīdzēt palielināt to pārvaldības efektivitāti un b atvieglot kolektīvā pārvaldījuma organizācijām muzikālo darbu autortiesību daudzteritoriālu licencēšanu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanai.

Savā "Vienotā tirgus aktā"[3] Komisija noteica, ka intelektuālais īpašums ir viena no jomām, kurās vajadzīga rīcība, un uzsvēra, ka interneta laikmetā ir jāspēj attīstīt kolektīvo pārvaldījumu tā, lai tā piedāvātu vairāk starpvalstu un, iespējams, visas ES mēroga licencēšanas modeļu, kas aptvertu vairāku dalībvalstu teritorijas.

Paziņojumā "Intelektuālā īpašuma tiesību vienotais tirgus"[4] Komisija norādīja, ka tā ierosinās tiesisko regulējumu autortiesību un blakustiesību kolektīvajam pārvaldījumam.

LESD Tehnoloģija, digitālās uzņēmējdarbības modeļu attīstība un tiešsaistes patērētāju pieaugošā neatkarība nozīmē to, ka ir pastāvīgi jāizvērtē, vai patlaban spēkā esošie tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība noteikumi rada pareizos stimulus un ļauj tiesību subjektiem, tiesību lietotājiem un patērētājiem izmantot moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Šis priekšlikums būtu jāskata nevis izolēti, bet gan kā daļa no pasākumu kopuma, kurus Komisija ierosina vai plāno ierosināt, lai atvieglotu tiesību licencēšanu un, vispārīgāk, piekļuvi pievilcīgam digitālajam saturam, jo īpaši pārrobežu kontekstā. Līdztekus jautājumiem par mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību saistībā ar šo priekšlikumu Komisija apsver arī to, vai ir vajadzīgi citi pasākumi, lai atvieglotu licencēšanu kopumā, ko veic vai nu atsevišķi tiesību subjekti, personas, kurām tiesības ir nodotas, vai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.

Šie apsvērumi attiecas arī uz jautājumu par tiesību teritorialitāti un tās ietekmi uz noteikta satura vai pakalpojumu licencēšanu. Spēkā esošie noteikumi priekšlikuma jomā Lai gan dažās no spēkā esošajām direktīvām autortiesību jomā[9] ir atsauces uz tiesību pārvaldījumu, ko veic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, neviena no tām nepievēršas šo tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība darbības veidam kā tādam.

Kā ieteikums tas bija nesaistošs, un tā brīvprātīga īstenošana ir bijusi nepietiekama. Atbilstība pārējiem politikas virzieniem Šis priekšlikums papildina Priekšlikums ir būtisks autortiesību un blakustiesību aizsardzībai. Šajā sakarā nozīmīgākie starptautiskie instrumenti ir Bernes konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību, Romas konvencija par izpildītāju, fonogrammu producentu un raidorganizāciju tiesību aizsardzību, Pasaules tirdzniecības organizācijas Līgums par intelektuālā īpašuma tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība komercaspektiem, Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Līgums par autortiesībām un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas Līgums par izpildījumu un fonogrammām.

Arī Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Konvencijā par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu, kas paplašina Eiropas Savienības saistības līdz starptautiskam līmenim, atgādināts intelektuālā īpašuma nozīmīgums.

Apspriešanās laikā īpaša Iespēju tirdzniecības pamati iesācējam tika veltīta jautājumam par kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārvaldību un pārredzamību un tiesību pārrobežu pārvaldījumu attiecībā uz mūzikas tiešsaistes pakalpojumiem.

Vairāki respondenti uzskatīja, ka dažādu mūzikas repertuāru apvienošana padarītu vienkāršāku tiesību noskaidrošanu un licencēšanu. Vairākas autoru apvienības, izdevēji un komerciālie lietotāji uzskatīja, ka jāturpina apsvērt mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārvaldības un pārredzamības jautājumus.

Patērētāju apvienības kopumā atbalstīja priekšlikumu par reglamentējošu iniciatīvu piemēram, saistošu juridisko instrumentu. Tā arī organizēja atklātu izskatīšanu[13] par kolektīvo tiesību pārvaldījumu ES, kurā piedalījās gandrīz ieinteresētās personas.

Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana atbilstoši NILLTFN un sankciju likuma prasībām

Šo apspriešanos rezultāti apstiprināja iepriekš identificētos trūkumus kolektīvajā tiesību pārvaldījumā un nepieciešamību uzlabot kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārvaldības un pārredzamības pamatstandartus un radīt sistēmu, kas atvieglotu muzikālu darbu licencēšanu tiešsaistē. Politikas risinājumi attiecībā uz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārvaldību un pārredzamību ir šādi: — status quo A1 saglabāšana, paļaujoties uz spiedienu no tirgus un citu organizāciju puses tostarp pašregulācijuneatrisinātu pārrobežu jautājumus piemēram, autoratlīdzību plūsmu kontroles problēmas.

Jautājumi, kuriem jau esošie principi nav piemērojami, paliktu tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība. Tomēr šis risinājums neaptver nesenāk konstatētās problēmas attiecībā uz finanšu pārskatāmību un kontroli, ko veic tiesību subjekti.

Lai risinātu grūtības saistībā ar muzikālo darbu autortiesību kolektīvo licencēšanu izmantošanai tiešsaistē tika izskatīti šādi politikas risinājumi: — Saglabājot status quo B1iekšējais tirgus paliktu sadrumstalots, jo tiesību licencēšana tiešsaistes pakalpojumu jomā joprojām būtu sarežģīta un apgrūtinoša.

Uz visiem kolektīvajiem licencētājiem visā ES attiektos vienoti noteikumi, un tiktu radīts konkurences spiediens uz kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, mudinot tās izstrādāt efektīvāku licencēšanas praksi. Tirdzniecības tendences gan veicinātu konkurenci starp kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, tomēr netiktu izveidots ne kopīgo noteikumu minimums licencētājiem, nedz arī noteikti tiktu veicināta repertuāra apvienošana.

{{vm.title}}

Šis risinājums nedz radītu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām stimulu padarīt efektīvāku savu darbību, nedz arī vienkāršotu daudzteritoriālo tiesību licencēšanu tā kā būtu iespējams atteikties no kolektīvās pārvaldības, repertuārs daudzos gadījumos tiktu sadrumstalots. Šis risinājums raisa nopietnas bažas par tā saderību ar konkurences tiesībām. Pēc katra risinājuma priekšrocību un trūkumu rūpīgas izsvēršanas tika izvēlēts A4 un B2 risinājums.

Ieviešot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības pārvaldības un pārredzamības pamatstandartus, tiktu aizsargātas biedru un lietotāju intereses un tādējādi atvieglota un veicināta arī pārrobežu kolektīvā pārvaldījuma pakalpojumu sniegšana, jo īpaši tāpēc, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijas parasti pārvalda gan citu dalībvalstu tiesību subjektu tiesības tostarp, izmantojot tā sauktos pārstāvniecības līgumus, kurus kolektīvā pārvaldījuma organizācijas parasti noslēdz ar citās dalībvalstīs reģistrētām kolektīvā pārvaldījuma organizācijāmgan autoratlīdzību pārrobežu plūsmas.

Turklāt, novēršot visā Eiropā piemērojamo kolektīvā tiesību pārvaldījuma noteikumu sadrumstalotību, tiks atvieglota visu to pakalpojumu brīvu aprite, kuri ir balstīti uz autortiesību un blakustiesību aizsargātu saturu.

Cīņa pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, tāpat kā starptautisko un nacionālo sankciju ievērošana, ir ikvienas fiziskas un juridiskas personas pienākums. Taču praksē neparastu vai aizdomīgu darījumu identificēšana dažkārt ir izaicinājums un prasa padziļinātu izpratni par savas uzņēmējdarbības specifiku un klientu loku, lai varētu noteikt savai darbības sfērai atbilstošas neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes. Lai novērstu ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu saistītas darbības un finanšu sankciju pārkāpšanas vai apiešanas mēģinājumus, ikvienai personai ir pienākums ziņot par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem attiecīgajām uzraudzības un kontroles institūcijām.

Pasākumi, lai atvieglotu daudzteritoriālu licenču piešķiršanu tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem, ļoti atvieglos šādu muzikālo darbu izplatīšanu un pieejamību tiešsaistē.

Savienība jau ir pieņēmusi tiesību aktus, ar kuriem tikušas saskaņotas tiesību subjektu svarīgākās tiesības, ko pārvalda kolektīvā pārvaldījuma organizācijas[14]. Šo tiesību pārvaldījumam iekšējā tirgū vajadzētu notikt salīdzināmā, efektīvā un pārredzamā veidā, un to nevajadzētu tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība valstu robežām. Turklāt ierosinātās rīcības mērķus nevar pietiekamā mērā sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, tādējādi tos varētu labāk sasniegt ES līmenī, ņemot vērā problēmu starpvalstu raksturu: — attiecībā uz pārvaldību un pārredzamību — ievērojama daļa no mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju veiktās autoratlīdzību iekasēšanas ir saistīta ar citu valstu repertuāru.

Problēma, ka kolektīvā pārvaldījuma organizācijas biedri nespēj uzraudzīt tās darbības, jo īpaši izteikti attiecas uz ārvalstu tiesību subjektiem. Tā kā tie nav attiecīgo ārvalstu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedri, tiem ir maz iespēju uzraudzīt, bet vēl jo mazāk — ietekmēt to kolektīvā pārvaldījuma organizāciju lēmumu pieņemšanas procesu, kuras darbojas pašas savas organizācijas vārdā.

Lai nodrošinātu ES tiesību subjektu interešu aizsardzību, visām autoratlīdzību plūsmām un jo īpaši pārrobežu plūsmām ir jābūt pārskatāmām un uzskaitītām. Ir maz ticams, ka dalībvalstis nākotnē nodrošinās pārredzamību, kāda vajadzīga tiesību subjektiem, lai varētu izmantot savas tiesības arī tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība valstīs.

ES rīcība ir vienīgais veids, kā nodrošināt tiesību īstenošanu un jo īpaši autoratlīdzību iekasēšanu un sadali saskaņotā veidā visā ES. Tāpēc noteikumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu daudzteritoriālās licencēšanas nevainojamu funkcionēšanu, ir labāk noteikt ES līmenī, jo dalībvalstis nebūtu spējīgas izstrādāt noteikumus, kuros būtu paredzēti mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju pārrobežu darbībām piemēroti saskaņoti risinājumi.

Priekšlikumā ir ievērots proporcionalitātes princips ES līguma 5. Ierosinātajos noteikumos par pārvaldību un pārredzamību lielā mērā ir kodificēta Tiesas pastāvošā judikatūra saistībā Komisijas lēmumiem pretmonopola jomā[15]. Tajos ņemts vērā arī mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju lielums un dalībvalstīm paredzēta iespēja atbrīvot mazākās organizācijas no dažiem pienākumiem, kas var izrādīties nesamērīgi. Noteikumi par daudzteritoriālu licencēšanu muzikālo darbu izmantošanai tiešsaistē attiecas tikai uz autortiesībām, un tajos noteikts principu minimums, kas vajadzīgs, lai izveidotu efektīvu un mūsdienīgu licencēšanas sistēmu, kura spētu darboties digitālajā laikmetā un garantēt repertuāra apvienošanu, aptverot arī mazpopulārus un mazāk pazīstamus muzikālos darbus.

Informācija

Šajā sakarā ir paredzēti šādi atbilstīgi drošības pasākumi: piemēram, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai būs iespēja izvēlēties, vai veikt tās repertuāra daudzteritoriālu licencēšanu pašai, vai arī uzticēt to citām organizācijām; arī autors nebūs piesaistīts tādai mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai, kas nevēlas piešķirt daudzteritoriālas licences tieši vai atļaut to savā vārdā darīt citai organizācijai. Juridiskā instrumenta izvēle Komisija ierosina direktīvu.

Tas ir saskaņā ar LESD Direktīvā paredzēta arī vajadzīgā elastība attiecībā uz šo mērķu sasniegšanai piemērojamiem līdzekļiem un ņemts vērā tas, ka dalībvalstīm ir dažādas pieejas attiecībā uz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju juridisko formu un to, kā šādas organizācijas tiek uzraudzītas. Priekšlikuma skaidrojums 3.

binārās opcijas, ko nozīmē aktīvi pirkt binārā opcija uz 3 sekundēm

Darbības joma un definīcijas I sadaļā ir ietverti vispārīgi noteikumi par direktīvas priekšmetu 1. Šī direktīva attiecas uz: i autortiesību un blakustiesību pārvaldījumu, ko veic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, neatkarīgi no nozares, kurā organizācijas darbojas II sadaļa [16], un ii daudzteritoriālu licencēšanu par muzikālu darbu tiešsaistes tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība, ko veic mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas III sadaļa.

I un II sadaļa attiecas arī uz organizācijām, kas veic daudzteritoriālu licencēšanu saskaņā ar III sadaļu. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas II sadaļā paredzēti noteikumi, kas attiecas uz visu veidu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju organizatorisko struktūru un pārskatāmību. Kolektīvā pārvaldījuma organizācijām savus noteikumus par dalību organizācijā un līdzdalību iekšējā lēmumu pieņemšanā vajadzētu balstīt uz objektīviem kritērijiem 6.

  • Likumā lietotie termini Likumā ir lietoti šādi termini: 1 atkarīgais pārvaldījuma subjekts — juridiskā persona, kas atrodas kolektīvā pārvaldījuma organizācijas ietekmē un darbojas Latvijā.
  • Pārbaudīti kursi par naudas pelnīšanu tiešsaistē 2022
  • Kā un kur jūs varat ātri nopelnīt naudu
  • Bitkoina radītājs
  • Q iespējas jūs varat nopelnīt

Nav iespējams atskaitīt citai kolektīvā pārvaldījuma organizācijai pienākošās summas bez tās nepārprotamas piekrišanas, un maksājumi citām organizācijām būtu jāizdara precīzi Tarifi būtu jāpamato ar objektīviem kritērijiem un to noteikšanā jāņem vērā tiesību vērtība tirdzniecībā un organizācijas faktiski sniegto pakalpojumu vērtība Muzikālo darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriāla licencēšana, ko veic kolektīvā pārvaldījuma organizācijas III sadaļā paredzēti nosacījumi, kas jāievēro mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, sniedzot par muzikālu darbu tiešsaistes tiesību daudzteritoriālas licencēšanas pakalpojumus Jābūt ieviestām procedūrām, lai lietotājs varētu apstrīdēt rēķinu precizitāti piemēram, lai novērstu to, ka rēķins tiek izrakstīts divreiz.

Būtu jāizmanto atbilstīgi nozares standarti, ja tādi ir Tomēr, lai nodrošinātu, ka repertuāru iespējams viegli apvienot, tādējādi radot ieguvumus mūzikas pakalpojumu sniedzējiem, kuri vēlas piedāvāt pēc iespējas pilnīgu pakalpojumu visā Eiropā, kā arī kultūras daudzveidībai un patērētājiem kopumā, būs jāpiemēro īpaši drošības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka visu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju repertuāriem ir iespēja iegūt daudzteritoriālas licences: — kolektīvā pārvaldījuma organizācija var lūgt citu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju piešķirt daudzteritoriālas daudzrepertuāru licences, lai tās repertuārs būtu pārstāvēts uz nediskriminējoša un neekskluzīva pamata daudzteritoriālai licencēšanai Kolektīvā tirdzniecības platformas bināro opciju pārskatiem organizācija, kas saņem pieprasījumu, nedrīkst atteikt, ja tā jau pārstāv vai piedāvā pārstāvēt vienas vai vairāku kolektīvā pārvaldījuma organizāciju repertuāru šim pašam nolūkam Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijai ir atļauts izmantot ārpakalpojumus saistībā ar tās piešķirtajām daudzteritoriālajām licencēm, neskarot tās saistības pret tiesību subjektiem, tiešsaistes pakalpojumu sniedzējiem vai citām mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām III sadaļa attiecas arī uz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju meitasuzņēmumiem Lai panāktu elastību, kas vajadzīga, lai veicinātu licenču piešķiršanu inovatīviem tiešsaistes pakalpojumiem t.

Izņēmuma kārtā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām nav jāatbilst III sadaļai, kad tās piešķir daudzteritoriālas licences raidorganizācijām attiecībā uz to radio vai televīzijas programmu, kurās iekļauti muzikālie darbi, tiešsaistes izmantošanu Izpildes pasākumi IV sadaļā tiek prasīts, lai kolektīvā pārvaldījuma organizācijas saviem biedriem un tiesību subjektiem darītu pieejamas sūdzību un strīdu izšķiršanas tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība Vajadzētu būt pieejamiem arī mehānismiem, lai izšķirtu strīdus par licencēšanas nosacījumiem starp lietotājiem un mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām Visbeidzot, tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība veidu strīdu gadījumā starp mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un lietotājiem, tiesību subjektiem vai citām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām saistībā ar daudzteritoriālo licencēšanu varētu izmantot neatkarīgu un objektīvu alternatīvu strīdu izšķiršanas sistēmu Dalībvalstis izraugās attiecīgās kompetentās iestādes, kuras ir pilnvarotas Tomēr Nepieciešamie aizsargpasākumi, kas mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām jāveic attiecībā uz to pārvaldību, un noteikumi par pārrobežu daudzteritoriālajām licencēm par muzikālu darbu tiešsaistes tiesībām salīdzinājumā ar esošo situāciju ierobežotu kolektīvā pārvaldījuma organizāciju brīvību veikt uzņēmējdarbību, kā definēts Hartā.

KPMG Personalization

Tomēr, nosakot šādus ierobežojumus, tiktu ievēroti Hartā paredzētie nosacījumi, jo tajos paredzēts, ka noteiktos apstākļos attiecīgo brīvību izmantošana var tikt ierobežota.

Šie ierobežojumi ir vajadzīgi, lai aizsargātu biedru, tiesību subjektu un lietotāju intereses un paredzētu minimālos kvalitātes standartus attiecībā uz to, kā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas izmanto savu brīvību sniegt daudzteritoriālas licencēšanas pakalpojumus muzikālo darbu izmantošanai tiešsaistē iekšējā tirgū.

Ņemot vērā priekšlikuma sarežģītību un darbības jomu, dalībvalstīm ir jāiesniedz to tiesību aktu noteikumu un direktīvas noteikumu atbilstības tabula. Tās veicina jaunrades attīstību un saglabāšanu. Iekšējā tirgū, kurā konkurence nav izkropļota, inovācijas un intelektuālās jaunrades aizsardzība mudina arī investēt novatoriskos pakalpojumos un produktos.

Bitcoin peļņa no nulles nopelnīt naudu tiešsaistes mobilajā versijā

Parasti tiesību subjekti var izvēlēties starp tiesību individuālu vai kolektīvu pārvaldījumu. Autortiesību un blakustiesību pārvaldījums ietver licenču piešķiršanu lietotājiem, licenču turētāju revīziju un tiesību izmantošanas uzraudzību, autortiesību un blakustiesību īstenošanu, no tiesību izmantošanas gūto ieņēmumu iekasēšanu un tiesību subjektiem pienākošos summu sadalīšanu.

Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas sniedz tiesību subjektiem iespēju saņemt atlīdzību par tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība — arī citu valstu tirgos —, kurus tie nespētu kontrolēt vai īstenot paši.

Tām ir arī būtiska sociālā un kultūras tiešsaistes ieņēmumu uzraudzība, dodot mazākajiem un mazāk populāriem repertuāriem iespēju iekļūt tirgū un tādējādi veicinot kultūras izpausmju daudzveidību. Līguma par Eiropas Savienības darbību Tādējādi mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām vajadzētu būt iespējai brīvi sniegt pakalpojumus pāri robežām, pārstāvot tiesību subjektus, kuri pastāvīgi uzturas vai veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs, vai piešķirt licences lietotājiem, kuri pastāvīgi uzturas vai veic uzņēmējdarbību citās dalībvalstīs.

Papildus tām grūtībām, ar kurām saskaras ārvalstu tiesību subjekti, īstenojot savas tiesības, un pārāk bieži sliktajai iekasēto ieņēmumu finanšu pārvaldībai, mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbības problēmas mazina autortiesību un blakustiesību izmantošanas efektivitāti visā iekšējā tirgū, kaitējot mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju biedru, tiesību subjektu un lietotāju interesēm.

Šīs grūtības nerodas neatkarīgu tiesību pārvaldījuma pakalpojumu sniedzēju darbībā, kuri darbojas kā tiesību subjektu aģenti, pārvaldot to tiesības uz komerciāliem pamatiem, un kuros tiesību subjekti neīsteno savas dalības tiesības. Komisijas