Labās prakses piemēri – Rīgas 2. pamatskola

100. varianta prakses daļa

100. varianta prakses daļa

Latvijas Republikas Augstākā tiesa, I Kopīpašuma lietošana, dalīšana, kopīpašnieku tiesības un atbildība Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta un Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas Vispārinājuma pirmajā sadaļā skarto jautājumu izpētei tika atlasītas un vērtētas lietas, kas skatītas Augstākās tiesas Senātā no No visām civillietām, kas saistītas ar likumu piemērošanu jautājumos par kopīpašnieku savstarpējām tiesiskajām attiecībām, tiesās visvairāk ierosināti strīdi sakarā ar kopīpašuma reālu sadalīšanu kopīpašuma izbeigšanutātad tādi, kas visbiežāk saistīti ar Civillikuma Lietu tiesību daļas No šīs lietu kategorijas izpētītas 25 civillietas, kas skatītas Augstākās tiesas Senātā kasācijas kārtībā.

Vispārinājumā iekļautas 4 lietas par kopīpašuma dalītas lietošanas noteikšanu starp kopīpašniekiem, kā arī vēl 19 citas ar kopīpašuma regulējumu saistītas lietas. Šo lietu materiālos, sūdzībās un tiesas instanču spriedumos izteiktas dažādas, pat visai atšķirīgas likuma normu interpretācijas.

Darba likums (Latvija)

Lai visā Latvijas Republikas teritorijā nostiprinātu vienotu tiesu praksi, tika konkrētās lietās izvērtēti pamatojumi, kādus iesnieguši procesa dalībnieki šo lietu izskatīšanas laikā un kā uz to reaģējis Augstākās tiesas Senāts, taisot šajās lietās spriedumus vai atsevišķos gadījumos — lēmumus. Vispārinot šīs lietas, kā arī ņemot vērā tiesību teorijā izstrādātos atzinumus un ieteikumus, izdarīti secinājumi, kas Latvijas Republikas tiesām rekomendējami piemērošanai tiesu praksē, kad tās izskata un izspriež tādas pašas vai līdzīgas strīdus lietas.

Kopīpašuma reāla sadalīšana 1.

10 ways to have a better conversation - Celeste Headlee

Senāta Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas Īpašuma tiesības uz pārējām domājamām daļām pieder A. Prasītājs — kopīpašnieks A. Prasītājs ar pārējiem kopīpašuma dalībniekiem vēlas sadalīt kopīpašumu dzīvokļu īpašumos, tāpēc iesniegta prasība izmaksāt kopīpašniekam L. Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu, atsaucoties uz Fiat naudas piemērs Ar šo spriedumu kopīpašums tiek saglabāts visiem pārējiem kopīpašniekiem, izslēdzot no kopīpašnieku skaita vienīgi L.

Augstākās tiesas Senāts, izskatot lietu sakarā ar iesniegto ģenerālprokurora protestu lietā, atzinis, ka kopīpašnieka L. Faktiski ir notikusi kopīpašnieka domātās daļas atsavināšana par labu vienam no kopīpašniekiem. Kopīpašuma reāla sadale nemaz nav notikusi, un tas ir pretrunā ar Civillikuma Ģenerālprokurora protests apmierināts, un Latgales priekšpilsētas tiesas spriedums atcelts.

100.

100. varianta prakses daļa

varianta prakses daļa, kas skatīta kasācijas instances tiesas sēdē pēc prasītājas L. Prasība pamatota uz Civillikuma Prasība noraidīta kā pirmajā tiesas instancē, tā arī apelācijas instances tiesā.

Prasītājas L. Strīds ierosināts arī par kopīgās mantas vērtību. Noraidot kasācijas sūdzību, Senāts savā spriedumā norādījis, ka strīdus manta iegūta laulības laikā un ar spriedumu nav bijusi sadalīta, kā arī domājamās daļas kopīpašumā nav noteiktas.

100. varianta prakses daļa

Senāts arī norādījis, ka laulāto kopīgās mantas dalīšana ir kopīpašuma dalīšanas paveids, kur katram laulātajam pieder kopīga manta, bet, tā kā domājamās daļas nav noteiktas, kopīpašums nav izdalāms Civillikuma Uz šādas kopīgas mantas tiesisko statusu attiecināmi Civillikuma noteikumi par kopīpašumu, tostarp arī šā likuma Dalot laulāto kopīgo mantu, laulātiem nododamas īpašumā konkrētas lietas. Ja laulāto kopīpašumā pēc laulāto kopīgās mantas dalīšanas paliek nekustams īpašums, katrā ziņā nosakāmas uz 100.

Labās prakses piemēri

varianta prakses daļa domājamās daļas, uz kurām tad pilnā apjomā attiecināmi Civillikuma Senāta lietās Nr. Kopīpašuma sastāvā ir zeme, dzīvojamā ēka un divas palīgceltnes. Prasītājiem A. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, izskatot lietu apelācijas kārtībā atkārtoti, prasību par zemes gabala sadali apmierinājusi daļēji.

Trim kopīpašniekiem — prasītājiem — izdalīta viena kopīpašuma daļa, atstājot to viņiem kopīpašumā, bet otra kopīpašuma daļa nodota atbildētājas atsevišķā īpašumā.

  • Vispārīgie būvnoteikumi
  • Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma Eksperimenta laikā žurnālisti uzdevās par nevalstiskās organizācijas pārstāvjiem, kas apzina bēgļu iespējas Latvija.
  • Rīgā
  • Iesaistīto skolēnu grupa, klase raksturojums ja piemērojams 8.
  • Akcijas cena tirdzniecībā
  • Darbinieka uzteikums Darbinieks uzteikumu darba devējam var iesniegt gan darba laikā, gan slimības laikā, gan atvaļinājuma, gan bērna kopšanas atvaļinājuma laikā.

Atstāts neizlemts jautājums par ēku piederību, kā arī no sprieduma nav redzams, ka reālās sadales rezultātā noteiktās daļas atbilst kopīpašnieku domājamo daļu lielumam un to vērtībai. Tiesa atteikusies izskatīt jaunu kopīpašuma sadales variantu, kas iesniegts tieši apelācijas instances tiesā.

Labās prakses piemēri – Rīgas 2. pamatskola

Izskatot lietu kasācijas kārtībā trešo reizi, Senāts atzina, ka kopīpašuma dalījums, kad trīs kopīpašuma dalībnieki prasa vienas kopīpašuma daļas noteikšanu un reālu izdalīšanu viņiem, saglabājot kopīpašuma attiecības savā starpā, un atstājot otru kopīpašuma daļu atbildētājas atsevišķā īpašumā, nav pretrunā ar Civillikuma Tai pašā laikā Senāts norāda, ka apelācijas instances tiesai nebija pamata atteikties izskatīt jaunu kopīpašuma sadales variantu, kas nebija iesniegts pirmajā tiesas instancē.

Šāds iesniegums, kurā izvirzīts jauns sadales variants, nav uzskatāms par prasības priekšmeta un pamata grozījumu.

100. varianta prakses daļa

Tādēļ atteikums to izskatīt apelācijas instancē tā iemesla dēļ, ka tas procesuāli nav iesniegts jau pirmajā tiesas instancē kā pretprasība, uzskatāms par Civilprocesa likuma Tiesai pienākums apspriest visus kopīpašuma dalījuma variantus, un nav svarīgi, kurš no procesa dalībniekiem jaunu kopīpašuma sadales variantu iesniedz.

Nosakot sadalāmās kopīpašuma daļas, jānorāda to vērtība, lai varētu spriest, vai noteiktais dalījums pēc vērtības atbilst katra kopīpašnieka domājamai daļai. Apelācijas instances tiesas spriedums atcelts, un lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas kārtībā.

100. varianta prakses daļa

SKC prasība un pretprasība celta par kopīpašuma izbeigšanu un kopīpašuma domājamās daļas vērtības izmaksāšanu otram kopīpašniekam naudā. Prasītājam Viktoram L. Šāds sadalījums noteikts laulības šķiršanas lietā, noslēdzot miera izlīgumu.

Abas puses ierosina nekustamo īpašumu nodot savā atsevišķā īpašumā. Prasība un pretprasība pamatotas uz Civillikuma Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta, izskatot lietu apelācijas kārtībā, nekustamo īpašumu nodevusi atbildētājai, uzliekot viņai pienākumu izmaksāt prasītājam viņa domājamās daļas vērtību naudā. Šāds strīds saskaņā ar Civilprocesa likuma Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta apmierinājusi atbildētājas V.

Tādēļ tas, ka prasītāja domājamā daļa ir lielāka, nevar kalpot par pamatu visa kopīpašuma piespriešanai viņam.

100. varianta prakses daļa

Norādīts, ka prasītājs nav iesniedzis pierādījumus par iespēju izmaksāt atbildētājai viņas daļu naudā. Savukārt atbildētāja izmaksājamo summu jau ir ieskaitījusi zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

Darba attiecību izbeigšana. Darbinieka uzteikums

Senāts atzinis, ka Civillietu tiesu 100. varianta prakses daļa izvērtējusi lietā iesniegtos pierādījumus un lietas konkrētos apstākļus atbilstoši likuma prasībām un tās spriedums atbilst Civillikuma Spriedumā norādīta arī šīs izvēles motivācija.

Prasītājai un atbildētajai kopīpašumā pieder nekustamais īpašums — zemes gabals 56,3 ha, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un palīgceltnes. Prasītāja lūgusi viņai nodot īpašumā trīs zemes gabalus 28,1 ha platībā, kā arī dzīvojamās mājas daļu 64,22 m2 un saimniecības ēku. Atbildētāja iesniegusi citu zemes gabala sadales variantu, kā arī prasījusi nodot viņai visu dzīvojamo ēku, jo prasītāja tur nedzīvojot un būvinspekcija neiesaka māju dalīt. Zemgales apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, prasību apmierinājusi, bet pretprasību noraidījusi.

Labās prakses piemēri

Zemes gabals sadalīts divos atsevišķos īpašumos, atstājot dzīvojamo ēku kopīpašumā. Augstākās tiesas Senāts atzinis, ka kopīpašuma dalījums, kad zemes gabals tiek sadalīts reāli atbilstoši kopīpašnieku domājamām daļām, bet namīpašums tiek atstāts kopīpašumā, ir pretrunā ar Civillikuma Tāpēc apelācijas instances tiesas spriedums tika atcelts. Izskatot lietu atkārtoti, Zemgales apgabaltiesa sadalīja zemes gabalu divos atsevišķos īpašumos, bet namīpašumu nodeva atbildētājai atsevišķā īpašumā kopā ar viņai izdalīto zemes gabalu, kā viņa to prasīja pretprasībā.

Senāts, skatījis lietu otrreiz sakarā ar prasītājas iesniegto kasācijas sūdzību, spriedumā norādīja, ka ēkas atzīšana 100. varianta prakses daļa zemes daļu, kā tas noteikts Civillikuma Ja dzīvojamā ēka kopā ar cik viņi cep mājās no zemes gabaliem, uz kura tā atrodas, tiek nodota vienam no kopīpašniekiem, tad tas nav pretrunā ar Civillikuma Senāts atzina šo apelācijas instances tiesas kopīpašuma reālo sadalījumu par pamatotu, jo ņemts vērā, ka namīpašums atrodas uz atbildētājai izdalītā zemes gabala, kā arī tas, ka māju apdzīvo atbildētājas ģimene.

SKC prasītājs I. Prasība celta par kopīpašuma reālu sadali, paredzot to sadalīt divās daļās, opcijas stress atsevišķu daļu prasītājam, bet otru atbildētājiem A. Prasība par kopīpašuma sadali pamatota ar Civillikuma Pirmās un apelācijas instances tiesa prasību apmierinājušas. Atbildētāja kasācijas sūdzība pamatota ar atzinumu, ka kopīpašums pilnībā nav izbeigts, kā to paredz Civillikuma Senāts spriedumā norāda, ka kopīpašuma dalījums, kad vienam kopīpašniekam tiek izdalīts viens atsevišķs īpašums, bet pārējiem otra kopīpašuma daļa paliek kopīpašumā, nav pretrunā ar Civillikuma Šāds dalījums atbilst likuma jēgai.