Konta apkalpošanas tarifi (spēkā no 02.07.2014.)

Kāda ir komisijas maksa par darījuma kopēšanu

Aizdevuma līgums — līgums, kas noslēgts starp Aizdevēju un Klientu un regulē to savstarpējās tiesiskās attiecības, Aizdevējam izsniedzot un Klientam saņemot, lietojot un atmaksājot aizdevumu; līgums, uz kā pamata Aizdevējs dod rīkojumu Iestādei nodrošināt aizdevuma summas pieejamību Kontā Kredītlimita veidā. Par Aizdomīgu Darījumu tiek uzskatīts arī darījums, kas ir saistīts vai rada aizdomas, ka tas varētu būt saistīts ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanas mēģinājumu.

kāda ir komisijas maksa par darījuma kopēšanu ieguldījumi internetā no 100

Apstiprinājums — Kartes lietotāja parakstīts un Iestādes saņemts dokuments, kas apliecina Kartes un PIN koda saņemšanas faktu un ir noformēts atbilstoši Iestādes prasībām. Autorizācija — Tirgotāja iniciēts Kartes datu elektroniskās pārbaudes process, kura rezultātā tiek pieprasīta Iestādes atļauja veikt Darījumu.

Bankomāts — automātiska karšu apkalpošanas ierīce skaidras naudas izsniegšanai, un noteiktu pakalpojumu saņemšanai, izmantojot Karti. Cenrādis — attiecīgās darbības veikšanas brīdī spēkā esošs Iestādes standarta maksu saraksts, kas pieejams Iestādes mājas lapā un Aizdevēja mājas lapā, un cita starpā nosaka Komisijas maksas apmēru un piemērošanas noteikumus.

Darījuma rīkojums — ar Tirgotāja vai cita maksājuma saņēmēja starpniecību iesniegts Klienta kāda ir komisijas maksa par darījuma kopēšanu Iestādei izpildīt maksājumu norēķiniem par Darījumu.

Derīguma termiņš — Iestādes noteikts termiņš, kura laikā Karte var tikt izmantota Darījumu veikšanai. EEZ — Eiropas Ekonomikas zona. EEZ Darījums — Darījums, kurā iesaistītā Tirgotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājumu kartes emitents atrodas kādā no vienotās EEZ dalībvalstīm aktuāls dalībvalstu saraksts pieejams Cenrādīun kas tiek veikts eiro vai jebkuras citas EEZ dalībvalsts nacionālajā valūtā.

Iestāde ir elektroniskās naudas iestāžu reģistrā ar Nr. Iestādes Darba diena — katra diena Iestādes darba laika ietvaros, kurā Iestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas apkalpo Iestādes maksājumus, veic darbības, kas nepieciešamas attiecīgā Darījuma izpildei. Informācija par Iestādes darba laiku ir pieejama Iestādes mājas lapā.

Interneta Birojs — Aizdevēja piedāvātā Klienta naudas līdzekļu attālinātās pārvaldīšanas sistēma Klienta individuālajā lietotāja profilā mājas lapā www. Kartes apkalpošanas līgums — starp Klientu un Iestādi noslēgts Kartes apkalpošanas līgums, kas sastāv no Pieteikuma, šiem Noteikumiem, Vispārējiem darījumu noteikumiem, Cenrāža, starptautisko maksājumu karšu organizācijas MasterCard Worldwide noteikumiem iepriekš minēto dokumentu pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem.

MasterCard Worldwide noteikumu aktuālās redakcijas pieejamas MasterCard Worldwide interneta vietnē www.

kāda ir komisijas maksa par darījuma kopēšanu ātri nopelnīt 50 000 USD

Karte — Iestādes sadarbībā ar Partneri izdota MasterCard zīmola starptautiskā norēķinu karte ar individuālu numuru. Kartes lietotājs — Klients, kura vārdā ir izsniegta Karte. Kartes konta lietošanas limiti — Cenrādī noteikti Kartes konta lietošanas limiti.

Kartes konts, Konts — Iestādes sistēmā atvērts Klienta individuālais konts, kuram ir piesaistīta Karte un kuru Iestāde izmanto Darījumu uzskaitei un atspoguļošanai. Klients — fiziska persona, Latvijas Republikas rezidents, kam Aizdevējs ir piešķīris aizdevumu un kam uz Pieteikuma pamata ir atvērts Konts un kurš ir uzskatāms par patērētāju Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē; Kartes lietotājs.

  • "SEB banka" no nākamā gada ieviesīs maksu par konta apkalpošanu - emesaembassy.com
  • Konti, maksājumi, pārskaitījumi — Renesource Capital

Komisijas maksa — Cenrādī noteiktā atlīdzība, ko Klients maksā Iestādei par Pakalpojumiem, t. Kredītlimits — maksimālā summa EUR valūtā, kuras ietvaros var tikt veikti Darījumi ar Karti, izmantojot Aizdevēja izsniegto aizdevumu.

Līdzēji — Klients un Iestāde abi kopā.

kāda ir komisijas maksa par darījuma kopēšanu Bitcoin kā lietot

Likums — Latvijas Republikas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likums. Neparasts Darījums — Darījums, kas atbilst neparasta darījuma pazīmēm saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Noteikumi — šie Karšu lietošanas noteikumi un visi to pielikumi, kas ir saistoši Klientiem. Noteikumu aktuālā redakcija ir pieejama Iestādes mājas lapā. Pakalpojums — jebkurš finanšu pakalpojums vai ar finanšu pakalpojumu saistīts pakalpojums, kuru Iestāde piedāvā sniegt vai sniedz Klientam.

Parole — personas identifikācijas kods, kuru Iestāde izsniedz Kartes lietotājam kopā ar Karti un kas tiek izmantots Kartes lietotāja attālinātai identifikācijai, apstiprinot Darījumus, kas veikti bez Kartes klātbūtnes. Partneris — trešā persona, ar kuru Iestāde ir vienojusies par sadarbību tādu Karšu izdošanā vai izplatīšanā, kas izmantojamas gan Iestādes piedāvāto pakalpojumu, gan attiecīgā Partnera piedāvāto pakalpojumu vai labumu saņemšanai; Aizdevējs.

Pieteikums — Iestādes saņemts Klienta elektroniski Partnera nodrošinātā interneta vietnē aizpildīts pieprasījums Kartes saņemšanai, kas noformēts atbilstoši Iestādes noteiktajai formai.

PIN kods — personas identifikācijas kods, kuru Iestāde izsniedz kopā ar Karti un kurš tiek izmantots Klienta identifikācijai, apstiprinot Darījumus, kas veikti ar Kartes klātbūtni. POS termināls — jebkura Karšu apkalpošanas ierīce, izņemot Bankomātu, kur Karte tiek pieņemta kā maksāšanas līdzeklis Darījumu apmaksai. Tirgotājs — persona, kas pieņem Karti tās tirdzniecības vietā samaksai par tās tirgotajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem.

Par to, ka konkrētā tirdzniecības vieta ir uzskatāma par Tirgotāju šo Noteikumu izpratnē, liecina šajā tirdzniecības vietā izvietotā MasterCard maksājumu karšu simbolika, kas atbilst Kartes lietotājam izsniegtās Kartes plastikātā norādītajam MasterCard kā nopelnīt naudu bitkoinos biržā. Skaidras naudas izsniegšanas vietas nav uzskatāmas par Tirgotājiem, arī tad, ja šajās vietās ir izvietota MasterCard maksājumu karšu simbolika.

Vispārējie darījumu noteikumi — Iestādes Vispārējie darījumu noteikumi, kas ir pieejami Iestādes mājas lapā.

Sūtīt e-pastā Turpmāk ikmēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu būs 0,7 eiro. Taču maksa par norēķina konta apkalpošanu netiks piemērota "SEB bankas" klienta komplektu lietotājiem, ieskaitot komplektos iekļautos dalībniekus, kā arī jauniešiem līdz 21 gadu vecumam. Tāpat maksājumu kartes izgatavošanas maksa, saņemot to bankas filiālē, turpmāk būs pieci eiro, savukārt maksājumu kartes izgatavošanas maksa, saņemot to pa pastu, būs 1,2 eiro.

Iestāde sniedz karšu izdošanas un apkalpošanas pakalpojumu Kartes lietotājam. Iestāde neatbild par Aizdevuma līguma noslēgšanu un izpildi, t. Aizdevuma piešķiršanu un izmaksu. Klients apņemas visus jautājumus un neskaidrības, kas tam rodas Aizdevuma līguma sakarā, risināt ar Aizdevēju.

Kartes galvenais izmantošanas mērķis ir Darījumu veikšana, izmantojot Klientam pieejamo Kartes konta atlikumu. Aizdevējs ir tiesīgs Iestādes vārdā ieturēt no Klienta Cenrādī norādītās Komisijas maksas, t. Uzskatāms, ka Iestāde ir saņēmusi Klienta veikto Komisijas maksas maksājumu, ja Komisijas maksas samaksa ir veikta Aizdevējam.

kāda ir komisijas maksa par darījuma kopēšanu marķiera indikators binārajās opcijās

Aizpildot un iesniedzot Pieteikumu Kartes apkalpošanas līguma noslēgšanai, Klients apliecina, ka visa Pieteikumā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, kā arī piekrīt un legālā peļņa tīklā jebkuru izmaiņu gadījumā nekavējoties aktualizēt sniegto informāciju, kā arī informēt Iestādi par būtiskām izmaiņām Klienta finanšu stāvoklī.

Saņemot Klienta aizpildītu Pieteikumu Kartes apkalpošanas līguma noslēgšanai, Iestādei ir kāda ir komisijas maksa par darījuma kopēšanu uzskatīt, ka Klients Pieteikumā ir sniedzis patiesu informāciju un ka Klients rīkojas ar naudas līdzekļiem Kontā savā vai Klienta Pieteikumā noradītā patiesā labuma guvēja vārdā.

Klients ir informēts, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma normām par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu ir paredzēta kriminālatbildība, un, iesniedzot Pieteikumu, apliecina, ka apzinās savas rīcības sekas.

Noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Klientu un Iestādi, kas saistītas ar Karšu izsniegšanu, lietošanu un slēgšanu.

Noteikumi ir starp Līdzējiem noslēgtā Kartes apkalpošanas līguma neatņemama sastāvdaļa. Papildus šajā punktā minētajiem dokumentiem visas ar Karšu lietošanu saistītās tiesiskās attiecības starp Klientu un Iestādi regulē starptautiskās maksājumu karšu organizācijas MasterCard Worldwide noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Iesniedzot Pieteikumu, Klients apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Noteikumiem, Cenrādi un citiem dokumentiem, kas ir piemērojami tiesiskajām attiecībām starp Līdzējiem saistībā ar Karšu apkalpošanu, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

Iesniedzot attiecīgo Pieteikumu, Klients izsaka savu vēlēšanos noslēgt Kartes apkalpošanas līgumu; līgums tiek uzskatīts par noslēgtu tajā brīdī, kad Iestāde akceptē Klienta iesniegto Pieteikumu no savas puses. Noteikumi un citi Iestādes dokumenti, kas ir saistīti ar Kartes apkalpošanas līgumu, ir pieejami papīra formā Iestādes un Partnera biroju telpās Iestādes un Partnera Darba dienā un elektroniski Iestādes un Partnera mājas lapās — jebkurā laikā, izņemot tehniskos pārtraukumus un plānotās kāda ir komisijas maksa par darījuma kopēšanu laikus.

Klients atbild par Iestādei vai Aizdevējam sniegtās informācijas un iesniegto dokumentu, tai skaitā identifikācijas dokumenta kopijas, patiesumu un atbilstību.

Ja Klients nesniedz vai atsakās sniegt Iestādei vai Aizdevējam to pieprasīto informāciju vai dokumentus, vai arī ja Iestādei vai Aizdevējam ir radušās aizdomas par Darījuma vai Klienta saistību ar nelikumīgām darbībām, Iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Kartes apkalpošanas līguma un pasludināt Karti par nederīgu. Šādā gadījumā naudas līdzekļi, kas atrodas Kontā, tiek pārskaitīti Klientam Noteikumu Klienta personas datus un informāciju par Darījumiem ar Karti Iestāde izmanto, apstrādā un nodod trešajām personām tikai tādā apjomā, kādā ir noteikts Iestādei saistošajos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, bet Aizdevējam - apmērā, kāds nepieciešams Iestādes un Aizdevēja saistību pret Klientu izpildei vai savu tiesību realizēšanai.

Iesniedzot Pieteikumu, Klients apstiprina savu piekrišanu tam, ka Iestāde ievāc, apstrādā un nodod iepriekš minētajām personām, t. Aizdevējam Klienta sniegto informāciju un viņa personas datus, kā arī informāciju par Darījumiem ar Karti. Klients piekrīt, ka Iestāde ir tiesīga nodot Klienta datus un informāciju par Darījumiem ar Karti trešajām personām, t.

Konta apkalpošanas tarifi (spēkā no 02.07.2014.)

Aizdevējam, ja tas ir nepieciešams Iestādes Kartes apkalpošanas līgumā noteikto saistību izpildei vai savu tiesību realizēšanai. Iesniedzot Pieteikumu, Klients apstiprina savu piekrišanu tam, ka Iestāde jebkurā brīdī ir tiesīga nodot Aizdevējam prasījuma tiesības pret Klientu, kas izriet no Kartes apkalpošanas līguma.

Iestādei ir tiesības bez Klienta piekrišanas pieņemt jebkuru, t.

Aizdevēja veiktu vai Darījuma rezultātā radušos, iemaksu Kartes kontā. Ja Kartes kontam ir noteikts limits, t.

Kartes konta lietošanas limits, Iestāde ir tiesīga ieskaitīt Kartes kontā naudas līdzekļus, ņemot vērā šī limita noteikumus, kā arī ieskaitīt naudas līdzekļus, kas pārsniedz limitu, nobloķējot naudas summu, kas pārsniedz limitu, un padarot to pieejamu atbilstoši termiņiem, kuros atjaunojas Kartes konta limiti.

Kartes kontu Klients var papildināt, Aizdevuma līgumā pielīgtajā kārtībā atmaksājot Kredītlimita ietvaros piešķirto Aizdevumu vai tā daļu uz kādu no Partnera norēķinu kontiem, kas norādīti Partnera mājas lapā un Partnera rēķinos, ko Partneris izsniedz Klientam atbilstoši Aizdevuma līguma noteikumiem. Iemaksas summa Partnera norādītajā apmērā tiek ieskaitīta Kontā un tiek darīta pieejama Klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 vienas Iestādes Darba dienas laikā no brīža, kad Partneris ir nodevis Iestādei visu informāciju, kas nepieciešama iemaksas ieskaitīšanai Kontā, pie nosacījuma, ka Klienta veiktās iemaksas summa nepārsniedz izmantotā Kredītlimita apmēru.

Iemaksas, kuru summa pārsniedz izmantotā Kredītlimita apmēru, Iestāde neizpilda un Kontā neieskaita. Kredītlimita pieejamību Kartes kontā Darījumu veikšanai var ietekmēt no Iestādes neatkarīgi apstākļi, t.

Aizdevēja rīcība, piemēram, nenododot Iestādei naudas līdzekļus, kas paredzēti ieskaitīšanai Kartes kontā.

Klients var rīkoties ar naudas līdzekļiem Kartes kontā, veicot Darījumus saskaņā ar Noteikumiem. Iestāde noraksta naudas līdzekļus no Kartes konta, izpildot ar Kartes kontam piesaistīto Karti veiktos Darījumus un ieturot Komisijas maksas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Kartes apkalpošanas līguma noteikumiem, tai skaitā šiem Noteikumiem, vai piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem. Klientam Iestādes noteiktajā kārtībā un atbilstoši Iestādes prasībām ir jāpierāda savas tiesības rīkoties ar Kartes kontu vai Karti.

Iestādei nav pienākums izpildīt Darījumu, ja Klients nav Iestādes noteiktajā kārtībā un atbilstoši Iestādes prasībām pierādījis savas tiesības rīkoties ar Kartes kontu vai Karti, vai arī pastāv pamats apšaubīt personas, kura vēlas rīkoties ar Kartes kontu vai Karti, tiesības to darīt. Šajā gadījumā Iestādes atteikšanās izpildīt Darījumu nav uzskatāma par Iestādes saistību neizpildi un Iestāde nav atbildīga par zaudējumiem, kas ir radušies sakarā ar Iestādes atteikumu izpildīt Darījumu.

Klients ir tiesīgs brīvi rīkoties tikai ar tiem naudas līdzekļiem, kas ir nodoti Iestādei un ir brīvi pieejami Klienta Kartes kontā, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādi vai Iestāde nav akceptējusi pretējo. Iestādei nav pienākums izpildīt Darījumu, ja Kartes kontam piesaistītā Kartes ir nederīga tajā skaitā bloķēta un tās darbība ir apturēta. Iestādei ir tiesības, bet nav pienākums izpildīt Darījumu Kartes kontā tikai pēc attiecīgajam Kartes kontam piesaistītās Kartes Autorizācijas saskaņā ar Iestādes noteikto kārtību.

Klientam ir pienākums nodrošināt, lai attiecīgā Darījuma veikšanas termiņā naudas summa, kas nepieciešama ar Karti veikto Darījumu, Komisijas maksu, un citu Iestādei no Klienta pienākošos maksājumu samaksai, būtu brīvi pieejama Kartes kontā. Klients ir tiesīgs veikt Darījumus tikai Kartes konta pieejamā atlikuma ietvaros un ievērojot Noteikumos un Cenrādī noteiktos Kartes lietošanas limitus.

Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Plašs valūtas tirgus instrumentu un darījumu veidu Spot, Forward, Swap piedāvājums; Valūtas maiņas darījumi ar un bez fiziskas valūtas piegādes norēķiniem ; Minimizējiet izmaksas, kas saistītas ar valūtas konvertāciju - izdevīgi starpbanku valūtu kursi Jūsu konta papildināšanai un naudas līdzekļu pārskaitījumiem uz Jūsu bankas kontu. Tieša piekļuve starpbanku valūtas tirgus likviditātei Maržinālie darījumi ar valūtām un dārgmetāliem par cenām no pirmklasīgiem likviditātes nodrošinātājiem; Valūtas maiņas kursa fiksēšana un norēķini TOD, TOM un SPOT darījumiem par cenām no vadošajām nozares bankām; Nākotnes valūtas maiņas Forward darījumi t. Plašs derivatīvu biržu ģeogrāfiskais pārklājums Fjūčeri un Opcijas uz valūtu, fondu tirgus indeksiem, enerģētiku, metāliem, lauksaimniecības kultūrām; Hedžēšanās un risku vadības iespējas; Tirdzniecība ar vairāk kā derivatīvu instrumentiem; Ārpusbiržas kontraktu klīringa iespējas derivatīvu biržas tirgū. Plašs derivatīvu biržu ģeogrāfiskais pārklājums Tirdzniecības komisijas sākot no 0,99 centiem par kontraktu; Bez minimālā drošības depozīta ierobežojumiem; Elastīgi un individuāli nosacījumi drošības depozīta prasībām; Nesegtu opciju uz fjūčeriem pārdošanas iespējas; Visdažādākās fjūčeru un opciju tirdzniecības stratēģijas; Arbitrāžas tirdzniecības stratēģijas.

Klients var izņemt skaidru naudu no Konta, kuram ir piesaistīta Karte, izmantojot attiecīgo Karti Bankomātā vai POS stratēģijas par turbo opciju video finanšu iestādes filiālē, kas piedāvā šādu iespēju. Pēc Klienta pieprasījuma nodrošinot Kartes, PIN koda un Paroles piegādi ar kurjeru, Iestāde neuzņemas atbildību par trešo personu, tajā skaitā piegādātāja, darbību vai bezdarbību.

Iestāde neatbild par Klienta zaudējumiem, kas ir radušies piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, ja Iestāde var pierādīt, ka ir nosūtījusi Karti un PIN kodu un Paroli atbilstoši Klienta norādījumiem Pieteikumā.

Klientam, saņemot Karti, ir pienākums to parakstīt. Iestādei ir tiesības atteikties izsniegt Karti, nepaskaidrojot iemeslus. Klients maksā Iestādei Komisijas maksas par Kartes izgatavošanu un apkalpošanu saskaņā ar Cenrādi un šo Noteikumu 2.