Kā jūs mācāt anatomiju vidusskolā?

Kā padarīt 2022. gadu tiešsaistē

Šajā Komisijas darba programmā ir ietvertas 42 jaunas politikas iniciatīvas visos sešos pamatuzstādījumos, kuri izvirzīti Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas politikas pamatnostādnēs un kuru pamatā ir viņas Darba programmā arī atspoguļota pieredze, kura gūta pandēmijas izraisītās bezprecedenta krīzes gaitā, un vienlaikus veltīta īpaša uzmanība mūsu jaunajai paaudzei, pateicoties tam, ka Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena teica: Iepriekšējais gads ir parādījis, kādas problēmas mēs varam atrisināt un ko mēs varam sasniegt Eiropas iedzīvotāju labā tad, ja rīkojamies vienoti.

Tādā pašā garā mums jāturpina darbs nākamajā gadā, piemēram, lai īstenotu mūsu rīcībpolitikas ar nolūku līdz ES ilgtermiņa budžeta un instrumenta NextGenerationEU apvienotā jauda — kopā 2, triljoni eiro — palīdzēs veidot labāku un modernāku Eiropu.

Interneta ieņēmumu kritums

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Marošs Šefčovičs, kurš atbild par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu, sacīja: Nepietiek vien atgūties no šāda mēroga krīzes. Gluži pretēji — mums jākļūst stiprākiem un izturīgākiem.

Komentāri - Nekustamā īpašuma nodoklis gadā mainīsies 26 pašvaldībās - emesaembassy.com

Paturot to prātā, mēs nākam klajā ar savu darba programmu Tajā uzsvērta mūsu apņēmība virzīties uz priekšu, atgūstoties no pandēmijas un vienlaikus izmantojot iespējas, ko sniedz zaļā un digitālā pārkārtošanās.

Tagad es ceru uz ātru vienošanos ar Eiropas Parlamentu un Padomi par galvenajiem tiesību aktu priekšlikumiem, lai mēs kopīgi varētu sasniegt rezultātus iedzīvotāju, uzņēmumu un ieinteresēto personu labā. Sešu pamatuzstādījumu īstenošana Eiropas zaļais kurss Komisija turpinās strādāt pie tā, lai līdz Komisija arī: veiks turpmākus pasākumus virzībā uz bezemisiju mobilitāti, piemēram, pārskatot CO2 emisiju standartus lielas noslodzes transportlīdzekļiem; turpinās darbu saistībā ar Nulles piesārņojuma rīcības plānu, lai uzlabotu ūdens un gaisa kvalitāti; paredzēs jaunus noteikumus par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu un veicinās aprites ekonomiku, pastiprinot tiesības uz preču remontu nolūkā panākt, ka tās netiek aizstātas ar jaunām.

Papildus jau ierosinātajam Sociālajam klimata fondam Komisija arī piesaistīs resursus, tādējādi divkāršojot ārējo finansējumu bioloģiskajai daudzveidībai.

Arvien lielāka nozīme būs arī zaļajām obligācijām, ar kurām tiek apliecināta mūsu apņemšanās izvirzīt ilgtspējīgu finansējumu ES atveseļošanas centienu priekšplānā. Vienotais tirgus joprojām ir būtisks Eiropas inovācijas faktors, un tāpēc Komisija ir pārskatījusi konkurences politiku un ierosinās Vienotā tirgus ārkārtas instrumentu, lai nepieļautu turpmākus konkurences izkropļojumus.

Please wait while your request is being verified...

Lai risinātu aktuālās problēmas, kas saistītas ar digitālo risinājumu pamatā esošo pusvadītāju piegādi, mēs pieņemsim Eiropas Mikroshēmu aktu, kura mērķis ir veicināt vismodernāko mikroshēmu ekosistēmu un pavērt jaunus tirgus revolucionārām Eiropas tehnoloģijām. Turklāt Komisija ierosinās Visrentablākie pasīvie ienākumi internetā Kibernoturības aktu, lai ieviestu kopīgus kiberdrošības standartus, un sāks darbu pie kosmosā balstītas, globālas drošu sakaru ES sistēmas izveides, lai nodrošinātu papildu platjoslas savienojamību visā Eiropas Savienībā un drošas, neatkarīgas komunikācijas sistēmas dalībvalstu starpā.

Darba kārtības prioritāte būs arī pasākumi, kuru mērķis ir veicināt digitālo prasmju apguvi skolās un augstākajā izglītībā. Ekonomika, kas darbojas cilvēku labā Tagad, kad pieaug atveseļošanās temps un ekonomiskā aktivitāte atgriežas pirmskrīzes līmenī, mums jāapsver, kā padarīt mūsu sociālo tirgus ekonomiku noturīgāku.

Komisija turpinās rīkoties saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu, kas kalpo kā ceļvedis virzībā uz kvalitatīvām darbvietām, taisnīgiem darba apstākļiem un labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru, un nāks klajā ar priekšlikumu uzlabot darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kurš saistīts ar pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā.

Valsts budžets 2022: Ieņēmumu plāna neskaidrība inflācijas risku dēļ un neziņa Covid dēļ

Lai atbalstītu dalībvalstu rīcībpolitikas, Komisija, nākot klajā ar iniciatīvu par pienācīgiem minimālajiem ienākumiem, stiprinās sociālās drošības tīklus, kas ir ļoti būtiski ekonomisko satricinājumu mazināšanai.

Tā kā finanšu nozarei ir izšķiroša nozīme ekonomikas atveseļošanā, mēs arī iesniegsim priekšlikumus par zibmaksājumiem, lai veicinātu to izmantošanu pilnā apmērā, kā arī lai uzņēmumiem Eiropas Savienībā atvieglotu piekļuvi kapitālam. Kolīdz tiks pilnībā izstrādāts globāla mēroga risinājums starptautiskās uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas reformai, Komisija nodrošinās šīs reformas ātru un konsekventu īstenošanu visā Eiropas Savienībā.

Spēcīgāka Eiropa pasaulē Komisija turpina stiprināt ES kā globālās līderes unikālo tēlu.

Kā jūs mācāt anatomiju vidusskolā?

Līdz šā gada beigām tiks iesniegta jauna ES un NATO kopīgā deklarācija, un Komisija centīsies paātrināt darbu pie patiesas Eiropas aizsardzības savienības. Tiecoties panākt globālo pārkārtošanos enerģētikas jomā un veselīgākus okeānus, Komisija nāks klajā ar jaunu stratēģiju par starptautisko iesaisti enerģētikas jomā un darbības plānu par okeānu starptautisko pārvaldību.

Mūsu eiropeiskā dzīvesziņa Lai nodrošinātu to, ka jaunieši spēj veidot nākotni, Komisija ir ierosinājusi Galīgais mērķis ir integrēt viņus izglītībā, arodmācībās vai kā padarīt 2022.

kas ir viennozīmīgs bināro opciju gadījumā

gadu tiešsaistē nodarbinātībā. Komisija arī nāks klajā ar ES stratēģiju augstskolām un ierosinās veidus, kā panākt dziļāku un kā padarīt 2022. gadu tiešsaistē starptautisko sadarbību augstākās izglītības jomā.

paaugstināta tirdzniecība

Ņemot vērā pandēmijas laikā gūto pieredzi, Komisija iesniegs Eiropas Aprūpes stratēģiju, lai visaptverošā veidā uzlabotu aprūpi — sākot no bērnu aprūpes līdz ilgtermiņa aprūpei. Eiropas veselības savienības izveides turpināšanas nolūkā Komisija gādās par to, lai tiktu nodrošināta piekļuve augstas kvalitātes zālēm, ierosinot jaunu regulējumu dinamiskai ES farmācijas nozarei, tā pārskatīs tiesību aktus par bērniem paredzētām zālēm un retu slimību ārstēšanai paredzētām zālēm un sekmēs dzīvību glābjošu vēža skrīningu un agrīnu diagnostiku, pieņemot ieteikumu par vēža skrīningu.

Jauns impulss Eiropas demokrātijai Konference par Eiropas nākotni norit pilnā sparā, un kopā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvām tā turpinās padarīt Eiropas demokrātiju arvien dinamiskāku. Komisija arī spers turpmākus soļus, lai aizsargātu mediju brīvību un plurālismu, proti, tā iesniegs Eiropas Mediju brīvības aktu un turpinās aizsargāt tiesiskumu, kam ir noteicošā loma efektīvā ES kā darbojas opciju diagramma. Lai pastiprinātu cīņu pret pārrobežu noziedzību, darba kārtības prioritāte vēl aizvien būs vienots tiesiskais regulējums efektīvai kriminālprocesa nodošanai starp dalībvalstīm.

Kādas izmaiņas paredz valsts budžetu 2022. gadam pavadošie likumprojekti

Mēs arī turpināsim centienus izveidot jauno starpiestāžu ES ētikas struktūru, cieši konsultējoties ar citām iestādēm.

Lai nodrošinātu vienlīdzību visiem, mēs ierosināsim pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot vecāku statusa atzīšanu starp ES dalībvalstīm. Tiks iesniegta arī iniciatīva par intelektuālā darbaspēka emigrāciju un to problēmu mazināšanu, kas saistītas ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, kurā tiks apzināti iespējamie risinājumi. Komisijas Tādējādi būs nodrošināts, ka gadījumos, kad tiks ieviests jauns slogs, no kura nav iespējams izvairīties, mēs sistemātiski un proaktīvi samazināsim to slogu, kas saistīts ar tajā pašā politikas jomā spēkā esošajiem ES tiesību aktiem.

signāli par iespēju pārskatīšanu

Paredzamās izmaksas, ko rada atbilstības ES tiesību aktiem nodrošināšana, tiks pārredzamāk izteiktas skaitliskā izteiksmē un sistemātiski atspoguļotas ietekmes novērtējumos, savukārt administratīvās izmaksas tiks kompensētas.

Turpmākie pasākumi Komisija sāks apspriedes ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai izveidotu to kopīgo likumdošanas prioritāšu sarakstu, attiecībā uz kurām abas likumdevējas iestādes vienosies par raitu rīcību.

Šodien, 1. Likums nosaka grāmatvedības jomas vispārīgos un tiesiskos pamatus, likuma subjektus, to tiesības, pienākumus un atbildību, grāmatvedības uzdevumus, prasības grāmatvedības kārtošanai un institūciju kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Jaunais Grāmatvedības likums attiecas uz visiem uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī valsts un pašvaldību institūcijām. Ar likumu pilnveidots un paplašināts pastāvošais regulējumu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanai un grāmatvedības reģistru kārtošanai un glabāšanai elektroniski, kas plānota kā prioritāte salīdzinājumā ar dokumentu kārtošanu un glabāšanu papīra formā.

Komisija turpinās atbalstīt dalībvalstis un sadarboties ar tām, lai gādātu par jauno un spēkā esošo ES noteikumu īstenošanu, un tā nevilcināsies nodrošināt ES tiesību aktu ievērošanu, vajadzības gadījumā izmantojot pārkāpuma procedūras.

Konteksts Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā izklāstīts pasākumu saraksts, ko paredzēts īstenot nākamajā gadā. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politisko apņemšanos nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, atsaukt vēl nepieņemtos priekšlikumus un pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus.

Komisijas darba programma 2022. gadam – Eiropas stiprināšana, strādājot kopā

Tā neattiecas uz Komisijas nepārtraukto darbu, īstenojot savu Līgumu sargātājas lomu spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas nodrošināšanai, vai arī uz tām kā padarīt 2022.

gadu tiešsaistē, kuras Komisija regulāri pieņem katru gadu. Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

Nopelniet USD 1,00 KATRAS 60 sekundes! (Bezmaksas Paypal Money Trick 2020)