SLUDINĀJUMI

Kvieši tirdzniecībā. Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi

SLUDINĀJUMI

Šī direktīva attiecas uz Kopienas teritorijā tirgotām graudaugu sēklām. Graudaugi ir šādu sugu augi: Avena sativa L. Kukurūzas kvieši tirdzniecībā, hibrīdi un inbredlīnijas: a brīvi apputeksnēta šķirne: pietiekami viendabīga un stabila šķirne; b inbredlīnija: pietiekami viendabīga un stabila līnija, ko iegūst vai nu mākslīgas pašapputes ceļā līdz ar selekciju vairākās secīgās paaudzēs, vai kvieši tirdzniecībā ar līdzvērtīgām darbībām; c vienkāršs hibrīds: krustojuma, ko selekcionārs nosaka starp divām inbredlīnijām, pirmā paaudze; d divkāršs hibrīds: krustojuma, ko selekcionārs nosaka starp diviem vienkāršiem hibrīdiem, pirmā paaudze; e trīskāršs hibrīds: krustojuma, ko selekcionārs nosaka starp inbredlīniju un vienkāršu hibrīdu, pirmā paaudze; f topkrosa hibrīds: krustojuma, ko selekcionārs nosaka starp inbredlīniju vai vienkāršu hibrīdu un brīvi apputeksnētu šķirni, pirmā paaudze; g starpšķirņu hibrīds: krustojuma, ko kvieši tirdzniecībā selekcionārs starp augiem, kas izaudzēti no divu brīvi apputeksnētu šķirņu bāzes sēklām, pirmā paaudze.

Bāzes sēklas auzas, mieži, rīsi, kvieši, speltas kvieši, rudzi — sēklas: a kas ir ražotas selekcionāra pārziņā saskaņā ar pieņemto šķirnes saglabāšanas praksi; b kas ir paredzētas vai nu "sertificētu sēklu" kategorijas, vai "pirmās paaudzes sertificētu sēklu", vai "otrās paaudzes sertificētu sēklu" kategoriju sēklu ražošanai; c kas, ievērojot 4. Bāzes sēklas kukurūza : 1. Brīvi apputeksnētu šķirņu bāzes sēklas — sēklas: a kas ir ražotas selekcionāra fortu tirdzniecības iespēju stratēģijas saskaņā ar pieņemto šķirnes saglabāšanas praksi; b kas ir paredzētas šīs šķirnes kvieši tirdzniecībā sēklu" kategorijas sēklu, topkrosa hibrīdu vai starpšķirņu hibrīdu sēklu ražošanai; c kas, ievērojot 4.

Inbredlīniju bāzes sēklas — sēklas: a kas, ievērojot 4.

Pēc Eiropas Komisijas jaunākajiem datiem, graudu ražošana ASV Lauksaimniecības departamenta prognozes liecina, ka pasaulē kviešu ražošana jaunajā tirdzniecības gadā nenosegs pieprasījumu, tādējādi pirmo reizi pēdējo sešu gadu laikā prognozējams kviešu deficīts. Attiecībā uz krājumiem situācija kopumā nav vērtējama kā slikta, bet jāņem vērā, ka lielākā daļa atrodas Ķīnā urada grūtības izpildīt eksporta n nav paredzēta eksportam. Kā norāda ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamenta Tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane, salīdzinot Savukārt šā gada otrais pusgads ir iesācies ar samazinājumu — salīdzinot

Vienkāršu hibrīdu bāzes sēklas — sēklas: a kas ir paredzētas divkāršu, trīskāršu vai topkrosa hibrīdu ražošanai; b kas, ievērojot 4. Sertificētas sēklas rudzi, kukurūza — sēklas: a kas ir tieši cēlušās no bāzes sēklām; b kas ir paredzētas citiem mērķiem, nevis graudaugu sēklu ražošanai; c kas, ievērojot 4.

kvieši tirdzniecībā

Pirmās paaudzes sertificētas sēklas auzas, mieži, rīsi, kvieši, speltas kvieši — sēklas: a kas ir tieši cēlušās no attiecīgās šķirnes bāzes sēklām; b kas ir paredzētas vai nu "sertificētu otrās paaudzes sēklu" kategorijas sēklu ražošanai, vai arī citiem mērķiem, nevis graudaugu augu kvieši tirdzniecībā ražošanai; c kas atbilst I un II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz sertificētām pirmās paaudzes sēklām, un d kas oficiālā pārbaudē ir atzītas kā atbilstošas iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Otrās paaudzes sertificētas kvieši tirdzniecībā auzas, mieži, rīsi, kvieši, speltas kvieši — sēklas: a kas ir tieši cēlušās no attiecīgās šķirnes bāzes sēklām vai pirmās paaudzes sertificētām sēklām; b kas ir paredzētas citiem mērķiem, nevis graudaugu sēklu ražošanai; c kas atbilst I un II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem attiecībā uz otrās paaudzes sertificētām sēklām, un d kas oficiālā pārbaudē ir atzītas kā atbilstošas iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Oficiāli pasākumi — pasākumi, ko veic: a valsts iestādes vai b jebkura juridiska persona, kuras darbību reglamentē publiskās vai privātās tiesības, kas darbojas valsts pakļautībā, vai c palīgdarbību gadījumā, kas arī ir pakļautas valsts kontrolei, veic jebkura privātpersona, kura šim nolūkam ir devusi atbilstošu zvērestu, ar noteikumu, ka b un c apakšpunktā minētās personas negūst privātu labumu no šādiem pasākumiem.

Dalībvalstis drīkst: a bāzes sēklu kategorijā iekļaut vairākas paaudzes un iedalīt šo kategoriju pēc paaudzēm; b paredzēt, ka sertifikācijas laikā visām partijām neveic oficiālas pārbaudes attiecībā uz dīgtspēju un analītisko tīrību, ja vien nerodas šaubas par to, vai ir izpildīti II pielikumā izklāstītie nosacījumi šajā sakarā.

Dalībvalstis paredz, ka graudaugu sēklas nevar kvieši tirdzniecībā tirgū, ja tās nav oficiāli kvieši tirdzniecībā kā "bāzes sēklas", "sertificētas sēklas", "sertificētas sēklas, pirmā paaudze" vai "sertificētas sēklas, otrā paaudze" un ja tās neatbilst II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem. Dalībvalstis attiecībā uz sertificēšanu un tirdzniecību nosaka maksimālo mitruma saturu visu veidu bāzes un sertificētās sēklās.

Dalībvalstis nodrošina, ka sēklu oficiālās pārbaudes veic saskaņā ar pašreizējām starptautiskām metodēm tiktāl, cik tās pastāv.

Kotiņi 2020. Ziemas kviešu - Skagen novākšana./ Farm Kotiņi, Winter Wheat - Skagen Harvesting

Dalībvalstis drīkst paredzēt atkāpes no 1. Dalībvalstis tomēr drīkst, atkāpjoties no 3. Sertifikāciju piešķir tikai, ja ir iesniegts pagaidu analītiskais ziņojums par sēklām un ar noteikumu, ka ir norādīts pirmā saņēmēja vārds un adrese; veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka piegādātājs garantē pagaidu analīzē apliecināto dīgtspēju; šo dīgtspēju tirdzniecības mērķiem norāda uz īpašas etiķetes, uz kuras ir piegādātāja vārds, adrese un partijas atsauces numurs.

kvieši tirdzniecībā

Šie noteikumi neattiecas uz sēklām, kas ir ievestas no trešām valstīm, izņemot gadījumus, kad Katra dalībvalsts izveido tās teritorijā sertificēšanai oficiāli pieņemtu graudaugu šķirņu sarakstu. Ja hibrīdu vai sintētisku un līdzīgu šķirņu ģenealoģiskajām sastāvdaļām ir prasīta sertificēšana kā bāzes sēklām, ir jānorāda šo sastāvdaļu morfoloģiskās vai fizioloģiskās īpašības.

Attiecībā uz hibrīdiem un sintētiskām šķirnēm iestādes, kas ir atbildīgas par pieņemšanu un sertificēšanu, ir informētas par ģenealoģiskajām sastāvdaļām. Dalībvalstis nodrošina, ka pārbaudes rezultātus un ģenealoģisko sastāvdaļu aprakstu uzskata par konfidenciālu, ja selekcionārs to pieprasa. Pieņemtajām šķirnēm regulāri veic oficiālas pārbaudes.

Gan graudu pircēji, gan lauksaimnieki var vienu reizi solīt bid sludinājumā norādīto cenu sev vēlamā virzienā, ko otra puse var apstiprināt vai noraidīt. On-line cenu fiksācija Kā zināms, graudu cenu pasaulē, t. Latvijā, nosaka pasaules cenu biržas, kuru publicētie cenu indeksi tiek izmantoti cenu noteikšanā̄ graudu darījumos. AgroPlatforma ir savienojums ne tikai starp lauksaimnieku un graudu pircēju, bet arī savienojums ar cenu birzu.

Ja kādam no nosacījumiem, kas jāizpilda, lai šķirni pieņemtu sertificēšanai vai pārbaudei, vairs nav atbilstības, pieņemšanu atsauc un šķirni no saraksta svītro. Ja ir izmainījusies viena vai vairākas brīvi apputeksnētas rudzu vai kukurūzas šķirnes sekundārās īpašības, sarakstā nekavējoties izmaina aprakstu.

Šos sarakstus un jebkuras tajos izdarītās pārmaiņas tūlīt nosūta Komisijai, kas par tām paziņo pārējām dalībvalstīm. Dalībvalstis pieprasa, lai paraugus kukurūzas šķirņu un inbredlīniju pārbaudei un sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkā ņemtu oficiāli saskaņā ar piemērotām metodēm.

kvieši tirdzniecībā

Sēklu pārbaudei sertificēšanas nolūkā paraugus ņem no viendabīgām partijām; partijas maksimālais svars un parauga minimālais svars ir norādīts III pielikumā.

Dalībvalstis pieprasa, lai visu veidu bāzes sēklas un sertificētas sēklas tirgotu tikai pietiekami viendabīgos sūtījumos un noslēgtos konteineros, uz kuriem ir plomba un marķējumi, kā noteikts 9. Dalībvalstis drīkst attiecībā uz mazu daudzumu tirdzniecību gala patērētājam paredzēt atkāpes no 1. Dalībvalstis pieprasa, lai visu veidu kā nopelnīt daudz naudas nedēļā sēklu un sertificētu sēklu iepakojumi būtu oficiāli noslēgti tādā veidā, lai, atverot konteineru, plomba tiktu bojāta un to nevarētu piestiprināt no jauna.

31966L0402

Iepakojumus nenoslēdz atkārtoti, izņemot gadījumus, kad to dara kvieši tirdzniecībā. Ja iepakojumus noslēdz atkārtoti, uz etiķetes, kas prasīta saskaņā ar Dalībvalstis pieprasa, lai visu veidu bāzes sēklu un sertificētu sēklu iepakojumi: a būtu ārpusē marķēti ar oficiālu etiķeti vienā no Kopienas oficiālajām valodām, kas atbilst IV pielikumā ietvertajai specifikācijai; tā ir piestiprināta ar oficiālu plombu; etiķetes krāsa bāzes sēklām ir balta, sertificētām sēklām un pirmās paaudzes sertificētām sēklām — zila, otrās paaudzes sertificētām sēklām — sarkana; tirgošanai citā dalībvalstī uz etiķetes ir plombas piestiprināšanas datums; ja, kā paredzēts 4.

Dalībvalsts drīkst: a pieprasīt, lai jebkurā gadījumā uz etiķetes būtu norādīts oficiālās plombas piestiprināšanas datums; b attiecībā uz maziem iepakojumiem paredzēt atkāpes no 1.

Izlases sēklas IS ir sēklu daudzums, kas iegūts, pabeidzot šķirnes uzturēšanas shēmā norādīto vienu ciklu, un kas nodrošina šķirnes īpašību saglabāšanu vairākās paaudzēs. Selekcionārs vai šķirnes uzturētājs iegūst šīs sēklas, ievērojot šķirnes uzturēšanas shēmu.

Dalībvalstis var atļaut graudaugu sēklu tirdzniecību dažādu sugu sēklu maisījumu veidā ar noteikumu, ka maisījuma sastāvdaļas pirms sajaukšanas ir atbildušas attiecīgiem tirdzniecības noteikumiem. Piemēro 8.

kvieši tirdzniecībā

Dalībvalstis nodrošina, ka visu veidu bāzes sēklas un sertificētas sēklas, kas ir oficiāli sertificētas un kuru konteineri ir oficiāli marķēti un noslēgti saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, nav pakļauti citiem tirdzniecības ierobežojumiem saistībā ar to īpašībām, pārbaudes režīmu, marķēšanu un noslēgšanu, kā vien tiem, kas izklāstīti šajā direktīvā.

Dalībvalstis drīkst: a ierobežot sertificētu auzu, miežu, rīsu, kviešu vai speltas kviešu tirdzniecību, ļaujot tirgot tikai pirmās paaudzes sēklas; b līdz dienai, kam kvieši tirdzniecībā būt vēlāk kā Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma nosaka, vai: a direktīvas Līdz brīdim, kad Padome pieņem 1.

Šīs tiesības beidzas Lai novērstu jebkādus pārejošus sarežģījumus saistībā ar visu veidu bāzes sēklu vai sertificētu sēklu vispārējo piegādi, kas rodas vienā vai kvieši tirdzniecībā dalībvalstīs un ko Kopienā nevar pārvarēt, Komisija, rīkojoties saskaņā ar Jebkuras attiecīgas šķirnes vai inbredlīnijas sēklu kategorijai oficiālā etiķete ir tāda, kas ir paredzēta atbilstīgai kategorijai; visos citos gadījumos tā ir tumši dzeltena.

Etiķetē vienmēr norāda, ka attiecīgās sēklas atbilst mazāk stingrām prasībām. Kopienas teritorijā izveido Kopienas kontrollaukus, lai veiktu visu veidu bāzes sēklu un sertificētu sēklu, kas iegūtas, ņemot pārbaudes paraugus, ikgadējo pēckontroli; kvieši tirdzniecībā lauciņos Komiteja veic Šīs salīdzināmās pārbaudes pirmajā posmā izmanto, lai saskaņotu sertificēšanas tehniskās metodes tā, lai iegūtie rezultāti būtu līdzvērtīgi.

Tiklīdz šis mērķis ir sasniegts, par salīdzināmajām pārbaudēm sastāda ikgadējus progresa ziņojumus un konfidenciāli nosūta dalībvalstīm un Komisijai. Komisija, rīkojoties saskaņā ar Salīdzināmajās pārbaudēs drīkst izmantot graudaugu sēklas, kas novāktas trešās valstīs.

Ja jāievēro šajā pantā noteiktā kārtība, priekšsēdētājs vai nu pēc savas iniciatīvas, vai arī pēc kādas dalībvalsts pārstāvja lūguma nodod jautājumu Pastāvīgajai lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un reproduktīvā materiāla komitejai turpmāk "Komiteja"kas izveidota saskaņā ar Padomes Dalībvalstu balsis Komitejā vērtē saskaņā ar Līguma Priekšsēdētājs nebalso.

Komisijas pārstāvis iesniedz paredzamo pasākumu projektu.